Algemene voorwaarden

Aanmelden:
De aanmelding geschiedt door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen.
Deelname:
Voor de cursussen van Brand(t)beveiliging & Advies geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers is, na overleg, mogelijk. De toekenning van cursusplaatsen, bij open inschrijving, geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal deelnemers minder is dan het vastgestelde minimum, is Brand(t)beveiliging & Advies gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.
Aansprakelijkheid:
Degenen die deelnemen aan de cursussen, die door Brand(t)beveiliging & Advies verzorgd worden, geldt een deelname op eigen risico. Brand(t)beveiliging & Adviesis gevrijwaard tegen elke vorm van aansprakelijkheid zowel in personele als in materiële zin.
Cursusgeld:
De opdrachtgever verbindt zich door het insturen van het aanmeldingsformulier tot betaling van het cursusgeld van de aangemelde deelnemers. De betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Alle door Brand(t)beveiliging & Advies te maken kosten (ook gerechtelijk) vanwege achterstallige inning van cursusgelden komen ten laste van de deelnemer/werkgever. Indien het aantal deelnemers bij een in-company cursus minder is dan het vastgestelde minimum (en wanneer voldaan is aan de annuleringsvoorwaarden) en de cursus na overleg met de opdrachtgever toch doorgang zal vinden, is Brand(t)beveiliging & Advies genoodzaakt de kosten voor het vastgestelde minimum aantal deelnemers in rekening te brengen.
Annulering:
Annulering is mogelijk, mits schriftelijk bevestigt. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de cursus worden € 40,00 (excl. btw) administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 21 dagen voorafgaande aan de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Wel bestaat er dan de mogelijkheid om een vervanger deel te laten nemen. In dat geval dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.
Auteursrechten:
Het auteursrecht op het door Brand(t)beveiliging & Advies verstrekte cursusmateriaal berust bij Brand(t)beveiliging & Advies. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brand(t)beveiliging & Advies. Het maken van beeld en/of geluidsopnamen van een cursus, of gedeelten daarvan, is niet toegestaan. Indien de werkzaamheden van Brand(t)beveiliging & Advies bestaan uit het samenstellen van een cursus in opdracht of in overleg met opdrachtgever, berust het auteursrecht op de cursus en bijbehorende materialen bij Brand(t)beveiliging & Advies.                                                

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op